Handle som privat? Klikk her!
Til kassen
Totalt: 0

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,00

Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser for bedriftskjøp

Når du gjennomfører et kjøp aksepterer du samtidig våre kjøpsbetingelser, og det inngås en bindende avtale mellom Partene.

Det gjøres oppmerksom på at kjøpet er å anse som et b2b-salg og at det derfor omfattes av unntak ihht Angrerettloven §22. For øvrig er kjøpet regulert av Kjøpsloven.

Alle priser til bedrift forutsetter kjøp av et minsteantall på 10 stk. For reklame- og profilprodukter og andre produkter fra eksterne leverandører kan minsteantallet i enkelte tilfeller være høyere.

1.Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.
Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

I tilfelle enkeltprodukter i en pakkeløsning er utsolgt vil produktet bli erstattet av et tilsvarende produkt med tilsvarende pris og kvalitet, så lenge dette ikke utgjør en vesentlig endring av innhold og/eller løsning.

2. Partene

SELGER:
Firmanavn: Spekebua Firmagaver AS
Organisasjonsnummer: 927 068 117
Adresse: Industriveien 28, 3300 Hokksund

KJØPER:
Den person eller bedrift som foretar bestillingen.

3. Pris

Alle prisene som er oppgitt i nettbutikken er eksklusiv merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.)

For bedriftssalg vil frakt bli beregnet og tillagt i forbindelse med utsendelse.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det er særs viktig at kjøper legger inn korrekt kontaktinformasjon som organisasjonsnummer, firmanavn, adresse, telefon og e-post. Kjøper er selv ansvarlig for å gjøre selger oppmerksom på feil og gi korrekt info til selger.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Normalt ved bedriftssalg blir varene fakturert ved utsendelse fra lager.

Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel i tilfeller der kjøperen ikke kan kredittsjekkes (feks enkeltmannsforetak), har lavere kredittscore enn «Kredittverdig», ved spesialproduksjon,  forhåndsbestilling eller tilsvarende, kan selgeren kreve dette. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

6. Levering

Leveringsbetingelser er FCA Hokksund. Dette betyr at leveringsansvaret overtas av transportør i det varene forlater vårt lager. Eventuelle forsinkelser, ødelagte eller bortkomne varer forårsaket av transportør er utenfor Selgers kontroll og ansvar.

Merk at oppgitt leveringsdato på ordrebekreftelse er planlagt dato for utsendelse fra vårt lager. Normal transporttid beregnes til 2-5 virkedager, men det anbefales å beregne ekstra frakttid (spesielt i forbindelse med høysesong som f.eks. jul og påske) for å være sikre på at varene ankommer til ønsket tid.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen eller ordrebekreftelsen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

I tilfelle retur av, og ny utsendelse av varer grunnet feil opplysninger mottatt av kunde, vil disse merkostnadene bli belastet deg som kunde.

Eventuell forsinket levering av materiell nødvendig for produksjon (eksempelvis logofiler), samt forsinket godkjennelse av korrekturer m.m. vil påvirke og forsinke avtalt leveringsdato tilsvarende.

7. Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

8. Angrerett og kansellering av ordre

For bedriftskjøp gjelder i utgangspunktet ingen angrerett etter at varen er levert Kjøper.

Det er ikke mulig å kansellere ordre som omfatter produkter sendt for logomerking, spesialproduksjon, produkter fra eksterne leverandører, eller varer som allerede er sendt. Ved kansellering av øvrige ordre tilkommer et gebyr på 20% av ordreverdien.

9. Reklamasjon

Reklamasjonsfristen for bedriftskjøp er 7 dager etter mottatt vare.

Aksepterte reklamasjoner vil normalt bli erstattet med nytt eller tilsvarende produkt.

Kunden må selv undersøke varen når denne mottas. Dersom det foreligger en mangel/ feil ved varen, må kjøperen gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen/ feilen. Fristen for tilbakemelding til selger er 7 dager fra det tidspunkt da forbrukeren mottok varen. Kunden må oppbevare varen etter beste anbefalte måte for å unngå forringelse.

NB! Ved skade på gods gjelder Postnords betingelser jf. Transportinformasjon – Skade og Erstatningskrav: «…oppdages skade/innholdsmanko etter at godset er utlevert må det innen 4 timer reklameres til Potnord. I slike tilfeller påhviler det reklamanten å bevise at skade/innholdsmanko har oppstått under transporten. La gods og emballasje være intakt inntil skade-årsak er avklart. Kontakt Kundesenteret på telefon 987 09 300»
Videre står det Transportvilkår-8. Utlevering: «…Godset utleveres mot kvittering. Mottaker skal undersøke godset, og kvittere for at antall kolli og synlig tilstand stemmer med det som er angitt i sendingsinformasjonen/transportdokumentet..:»

Dersom det oppstår feil etter passerte 7 dager fra mottakelsesdato, er ikke selger ansvarlig for varens forringelse.

Ved all reklamasjon skal varene returneres Selger i ubrukt/uåpnet stand. Om varene allikevel er tatt i bruk av Kjøper tross påberopelse av reklamasjon ihht. denne kontraktens punkt 9, 10 eller 11, eller av annen årsak ikke kan returneres i sin helhet til Selger, bortfaller mulighetene til reklamasjon (Selgers underleverandører; fabrikker og produsenter krever uten unntak full retur av varene for å kunne vurdere og behandle eventuelle reklamasjoner).

10. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i Kjøpsloven kapittel 5, §22-29 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at det i forbindelse med bedriftskjøp normal opereres med estimert utsendelsesdato og ikke spesifikk leveringsdato (leveringstid på ordrebekreftelse tilsvarer estimert utsendelsesdato fra lager). Årsaken til dette er at det er mange eksterne faktorer som spiller inn på leveringstiden (eksempelvis produksjonstider, trykk av logo, frakt fra utlandet). I de tilfeller der Kjøpet forutsetter en spesifikk leveringsdato (vare hos kunde) skal dette spesifiseres tydelig i ordrebekreftelse.

Jf. også denne kontraktens punkt 6. re. forsinkelser av levering grunnet Kjøper.

Alle krav Kjøper måtte stille Selger ifbm. eventuelle forsinkelser må meldes via krav til selgeren ved reklamasjon ihht. denne kontraktens punkt 9.

11. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i Kjøpsloven kapittel 5, § 30-40 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at det i forbindelse med bedriftskjøp som inkluderer spesialproduksjon, individuell tilpasning, logomerking m.m. alltid skal foreligge en skriftlig godkjennelse av korrektur fra Kjøper. I tilfelle feil eller mangler skyldes feilaktig godkjennelse av slik korrektur, feilaktige opplysninger fra Kjøper og/eller feilvurderinger e.l. bortfaller retten til reklamasjon ihht dette punkt.

I tilfelle enkeltprodukter i en pakkeløsning er utsolgt vil produktet bli erstattet av et tilsvarende produkt med tilsvarende pris og kvalitet, så lenge dette ikke utgjør en vesentlig endring av innhold og/eller løsning.

Alle krav Kjøper måtte stille Selger ifbm. eventuelle mangler må meldes via krav til selgeren ved reklamasjon ihht. denne kontraktens punkt 9.

12. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i Kjøpsloven kapittel 7, § 51-60 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til Forsinkelsesrenteloven §2, etter de til enhver tid gjeldende satser satt av myndighetene. I tillegg tilkommer eventuelle purregebyr, inkassogebyr og -salærer.

Ved uavhentede varer kan det i enkelte tilfeller påløpe lager-leiekostnader hos speditører som i så fall vil viderefaktureres Kjøper.

13. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 8, 9 og 10. Med mindre dette er spesifikt beskrevet gis det ikke garanti på produkter solgt til bedrift.

14. Personopplysninger

Gjennom kundeforholdet gir Kjøper sitt samtykke til behandling av personopplysninger, dette for at Selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen, samt forvalte kundeforholdet og gi en best mulig kundeopplevelse.

Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Oppbevaring og håndtering av personopplysningene gjøres i henhold til Etter lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

15. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

 

SPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR SPEKEBUA:

Endring av ordre eller Feil adresse i bestilling
Vi gjør oppmerksom på at denne forespørselen må være oss i hende innen du mottar beskjed om effektuering eller sendingsinformasjon. Dersom din ordre er satt som fullført og du har mottatt e-post med sporingslenke, er endring ikke mulig. Du som kunde er selv ansvarlig for å tilse at all informasjon er korrekt, dette være seg navn, adresse, e-post og mobilnummer.

For å foreta endring i en ordre, må vi ha ordrenummeret.

Vakuumslipp/ mugg på speket produkt eller
Ødelagt produkt/ forsendelse
Ved vakuumslipp/ mugg eller annen skade på produktet, IKKE kast produktet i søpla. Vi vil trenge å vite navnet på produktet, “best før”-dato, produsent og gjerne LOT-nr (3 til 5-sifret nummer på etiketten)

Vi kontrollerer alle våre produkter for feil og skade før de pakkes, men det kan likevel oppstå under frakt. Alle ødelagte varer/ produkter i forsendelsen skal dokumenteres.
Dersom du ikke kan dokumentere feil på produktet (som ved bilde(r) eller ved å sende produktet i retur), kan vi ikke opprette refusjons-/ klagesak på dette.
Dersom du mottar en forsending hvorpå pakken er ødelagt på noen måte, må du straks dokumentere skaden/e og aller helst la speditøren som leverer varene eller personalet på utleveringsstedet se og dokumentere dette også. Alle våre sendinger pakkes forsvarlig og etter de retningslinjer vi må følge fra våre distributører.
Jo mer detaljert du kan dokumentere skadene med bilder, jo mer hjelper dette både oss og våre logistikkpartnere for å gjennomføre og godkjenne en reklamasjon.

Postnord har oppdatert sine vilkår ved skade og erstatning og pålegger dermed mottaker å melde om skadet gods innen 4 timer etter at godset er utlevert; jf.http://www.postnord.no/sende/priser-og-betingelser/brukerguide/   Herunder står det:
Ved skade på gods gjelder Postnords betingelser jf. Transportinformasjon – Skade og Erstatningskrav: “…oppdages skade/innholdsmanko etter at godset er utlevert må det innen 4 timer reklameres til Potnord. I slike tilfeller påhviler det reklamanten å bevise at skade/innholdsmanko har oppstått under transporten. La gods og emballasje være intakt inntil skade-årsak er avklart. Kontakt Kundesenteret på telefon 987 09 300”
Videre står det Transportvilkår-8. Utlevering: “…Godset utleveres mot kvittering. Mottaker skal undersøke godset, og kvittere for at antall kolli og synlig tilstand stemmer med det som er angitt i sendingsinformasjonen/transportdokumentet..:”

Heve kjøp eller Returnere produkt
For bedriftskjøp gjelder i utgangspunktet ingen angrerett etter at varen er levert Kjøper.

Ved eventuell reklamasjon må varen være ubrukt og i uåpnet originalemballasje.
Ingen reklamasjon eller kan gjøres gjeldende dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side.

Feil i mottatt bestilling
Dersom du mot formodning skulle motta feil produkt eller mangel i din forsending uten at årsak står notert på pakkseddelen vedlagt, skal vi selvsagt ordne opp i dette. Vi trenger da ditt ordrenummer, samt at du forteller oss hvilken kontrollsignatur (initialer) som står skrevet på pakkseddelen.

Utsette sending av ordre
Vi gjør oppmerksom på at denne forespørselen må være oss i hende snarlig etter at bestillingen er lagt inn. Dersom du ønsker å få levert en ordre på et senere tidspunkt enn den normale sendetiden (2-4 virkedager), er dette fullt mulig. Vi trenger da å vite ordrenummeret og når du ønsker leveringen skal sendes fra oss.

Vi kan ikke garantere eksakt leveringsdato, men dato +/- et par virkedager. Dette beror også på hvor i landet du er situert og hvilken utkjøringsavtale som er tilgjengelig med Postnord i ditt nærområde. Du kan sjekke beregnet tid på postnord sine kundesider ved å legge inn vår adresse (3405 Lier) og din adresse.

Merk at en forsending normalt ligger 14 dager på terminal eller utleveringsstedet før den sendes i retur til oss. Vi gjør oppmerksom på at din ordre likevel vil bli satt som fullført/levert (noe som effektuerer fakturering av din ordre) hos oss på det tidspunkt varene går ut lager.

Etterlysning av bestilling

Dersom din bestilling står som fullført hos oss, vil du ha fått tilsendt en sporingslenke (enten fra Postnord eller Posten/ Bring). Noen e-postklienter merker denne mailen som søppel/ spam. Sjekk derfor din mappe for slik mail først. Dersom du har skrevet inn din e-postadresse feil, vil du heller ikke motta ordrebekreftelse eller sporingslenke.

Har du mottatt sporingslenke og denne fortsatt står som registrert hos Postnord-terminal i Lier/ Drammen eller andre steder etter dager, må du kontakte Postnords kundeservice for hjelp: http://www.postnord.no/nb/kontakt/kontakt-postnord. Du kan henvende deg hos dem enten pr. telefon, chat, kundeside eller e-post. Vi vil selvsagt også hjelpe til med etterlysning av forsendinger som er borte.

Merk at ordre med produkter i restordre/ forhåndsbestilling vil bli sendt så snart produktet/-ene er kommet på lager. Dersom et eller flere produkter i din ordre av en viss årsak skulle mangle (ikke-salgbar batch/forsinket fra fabrikk o.l.), vil vi normalt sende e-post/SMS til deg som kunde og tilby alternativt produkt/utsette utsendelse.

Vi gjør selvsagt vårt for å tilfredsstille kundene våre, dersom det på tross av disse svarene skulle være tvil om noe som helst ved produktene våre. Ta kontakt med oss via vårt kontakskjema og vi vil hjelpe deg så godt vi kan. Du kan også benytte e-post firmagaver.spekebua.no eller nå oss på telefon 459 79 274.